Klub Inn´s Pædagogik

Version08022016

Klub Inns pædagogik kan deles op i: Værdier, børnesyn, udviklings mål, pædagogens rolle og pædagogiske virkemidler.

 

 

Værdier

 

Grundlæggende værdier i Klub Inns pædagogiske arbejde

 

Tryghed

Trivsel - nærvær – omsorg - herunder (krammekulturen) socialpædagogisk indsats stabilitet - forudsigelighed – tydelige voksne – Assertiv (Ikke aggressiv) sprogkultur

 

Mangfoldighed

Alsidighed respekt for forskelligheder – mange forskellige udfoldelsesmuligheder

 

Ligeværdighed

Medbestemmelse – respekt – anerkendende relationer – lytte og tage børnene alvorligt

 

Personlig udvikling

At have det godt med sig selv og andre - tilegne sig nye kompetencer - gro som menneske   kunne mestre sit liv(fritidsliv)

 

 

 

Børnesyn

 

Vi anerkender at hvert barn er unikt og har sin egen historie og personlighed . Derfor skal vi arbejde på at se, høre og forstå hvert enkelt barn.

Vi mener at børn kan og vil udvikle sig og lære nye kompetencer.

Vi mener at børn kan og vil være medskaber af deres fremtidige liv og omgivelser .

Vi mener at børn er kompetente og har ressourcer .

 

                        

 

 

Udviklingsmål

 

 • At fremme den enkeltes alsidige personlighedsudvikling.

 • At børnene udvikler handlekompetencer som gør dem i stand til at være aktive og medansvarlige i et demokratisk samfund og gøre verden til et bedre sted at leve i.

 • At børnene er i stand til at skabe og udvikle forpligtende relationer til andre.

 • At børnene er i stand til at acceptere sig selv og andre og give udtryk for følelser og egne behov, samt har udviklet empati og respekt for andre.

 • At de er blevet inspireret til et aktivt fritidsliv med alsidige interesser.

 • At de får udviklet deres egen positive identitet.

 • At de opøver evnen til kritisk stillingtagen.

 

 

 

 

Pædagogens rolle

 

At være pædagog i Klub Inn er en kompleks opgave, hvor du inden for få sekunder skal kunne omstille dig fra f.eks. at være observerende og analyserende, til pludselig at agere tydeligt og konsekvent.

De voksne skal være bevidst om at de er her som fagprofessionelle og rollemodeller. Men at de må bringe alle deres gode personlige egenskaber med ind i arbejdet. Vi lægger vægt på at man som medarbejder er:

 • Nærværende, relationsskabende og omsorgsfuld. Endvidere skal man som pædagog i Klub Inn være engageret, inkluderende, lyttende, reflekterende og anerkendende, men også være tydelig omkring egne personlige grænser og fagligt begrundede grænser i forhold til normer i klubben. Dvs. tydeligt at intervenere når nogen udviser en adfærd som krænker eller sårer andre psykisk eller fysisk.

 • Det er ligeledes vigtigt at man kommunikerer klart, entydigt og fyldestgørende. Og holder hvad man lover! I tilfælde af at man ikke kan overholde en aftale giver man en fyldestgørende forklaring til børnene.

 • Vi kigger børnene i øjnene og giver mange kram, men respekterer også de børn der ikke ønsker det.

 • Vi går aktivt ind i konflikter, men vurderer også om det er formålstjenligt eller om de kan profitere af at løse konflikten selv evt. med lidt vejledning.

 

 

 

Øvrige roller som pædagogen

 

skal kunne påtage sig

 

Formidler af værdier: Pædagogen skal formidle klubbens værdier og egne alment anerkendte humanistiske værdier som f.eks. Respekt for andre racer, trosretninger, seksuelle præferencer mv.

Være initiativtager: Udnytte sin viden og sætte aktiviteter i gang der fremmer målene. Men samtidig også kunne overlade initiativet til medlemmerne når det skønnes formålstjenstligt.                                                    

Facilitator: Vejleder/leder der hjælper en gruppe igennem en proces hen mod et mål.

Aktiverende (Sætte i gang): Betyder at den voksne sætter gode aktiviteter i gang.

Aktiviserende (Gøre aktiv): Betyder at pædagogen støtter og vejleder medlemmerne med hvordan ideer bliver til virkelighed.

Proaktiv: Betyder at agere frem for at reagere. Dvs. at være aktiv og skabe en udvikling (foregribe) frem for at afvente.

Nysgerrig: At være en nysgerrig voksen i Klub Inn, betyder at man forholder sig nysgerrigt til verden, lokalsamfund og hvad der sker i børn og unges univers.

Men først og fremmest være AUTENTISK . At være autentisk betyder for os at være troværdig og ægte. Dvs. at stå ved det man brænder for som person og inddrage det i det pædagogiske arbejde.

Børn kan godt lide passionerede voksne og vi må gerne smitte med vores begejstring.

 

 

Pædagogiske Virkemidler

 

”Krammekulturen” er en del af vores varemærke! 

I Klub Inn arbejder vi med at møde vores medlemmer i døren. I praksis betyder det at vi giver velkomst kram eller giver hånd til dem, som helst vil det.

Dette gør vi ud fra en målsætning om at se medlemmerne, møde dem og kunne handle på den observation vi gør os med det samme.

Det er endvidere ikke let at gå i konflikt med en som man lige har krammet, samt at medlemmet bliver mødt, selv når medlemmet helst vil ”gemme” sig.

Assertiv (Ikke aggressiv) sprogkultur.

 

Pædagogiske midler:

Vi har alsidige aktiviteter på vokseninitiativ og børneinitiativ. Dvs. værksteder, boldspil, dans, rollespil, musik, rekreation, computer og andre spilkonsoller.

Kolonier og overnatninger.

Ture.

Fester.

Projektforløb.

Indkøringsforløb.

Samtaler – pigegruppemøder.

Støtte og vejledning.

 

Pædagogiske metoder:

Vi inddrager ofte ældre medlemmer som hjælpere (f.eks. i forbindelse med fester, arrangementer koloni, personaledag) og i den opgave at formidle klubbens normer til de yngre.

Vi afholder medlems møder i FK og JK og skal finde ud af bygge videre på det i UK.

Har mange uformelle samtaler hvor vi lytter til børnenes forslag og meninger.

Vi har faste baser hvor der altid vil være en voksen.

Vi er optaget af deres liv udenfor klubben (konfirmation, osv.)

I forhold til børn og unge med særlige behov yder vi sparring, støtte, vejledning, modspil, medspil og tager initiativ til at inddrage forældre og sociale myndigheder.

Formidler kontakt til mulige hjælpeorganisationer.

 

Forældre samarbejde:

Vi ønsker et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene og har den holdning at alle forældre vil deres børn det bedste.

Hvis et barn betror sig til en voksen f.eks. mistrivsel eller misbrug, støtter vi barnet i at give forældrene besked. Vi sikrer at forældre bliver inddraget og informeret om mistrivsel og misbrug.

  Det er vigtigt at forældrene føler sig velkomne i klubben. Vi henvender os til dem, tilbyder kaffe og en snak.

Vi vægter et højt informations niveau i form af nyhedsbrev og hjemmeside.

Vi forsøger at tage højde for eventuelle ønsker eller ideer til klubben som forældre eller forældre bestyrelsen kommer med.

Vi tager de samtaler der kræves, hvor vi er bekymrede for barnet/familien. Dette gøres altid med respekt for familien.

Sender vi børn hjem fra klubben, kontakter vi altid forældrene.

Hvis vi er vidende om at et barn er gået fra klubben i vrede eller kede af det, kontakter vi altid forældrene.

 

Tværfagligt samarbejde

Ud fra en helhedsorienteret tænkning, inddrages eksterne samarbejdspartnere i nødvendigt omfang.

Dvs. SSP- skolen - familiecenter – andre institutioner - PPR – Gadeplan.

Der er etableret kontaktpædagogordning i de yngste klassetrin og det forsøges udvidet til de øvrige klasser.